Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden KRC GENK WINTERBREAK 2023

 

Bij het verkrijgen van een toegangsbewijs of het bijwonen van het evenement stemt u in met de huisregels en algemene voorwaarden van KRC GENK WINTERBREAK POWERED BY BEBAT, die hieronder zijn vastgelegd.

 

Artikel 1 - Definities

1.1. “Organisatie”: VZW K. RACING CLUB GENK 322, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0434.825.462, met zetel te 3600 Genk, Stadionplein 4 (RPR Antwerpen, afdeling Tongeren), en tevens de (rechts)personen die namens haar zijn belast met de organisatie van het Evenement.
1.2. “Evenement”: KRC GENK WINTERBREAK POWERED BY BEBAT, een belevingstocht van +/- 4 kilometer met tal van animaties en eet- en drinkgelegenheden dat doorgang vindt op 29 december 2023.

 1.3. “Bezoeker“: iedere (rechts)persoon die op een geldige wijze een toegangsbewijs heeft gekocht of gekregen voor het Evenement en, meer algemeen, iedere persoon die zich toegang wenst te verschaffen tot het Evenement.

1.4. “Terrein”: alle gebouwen, (al dan niet overdekte) ruimten, velden, pleinen, etc. die deel uitmaken van het gebied waar het Evenement plaatsvindt, waaronder tevens begrepen de parkeerplaatsen en aanlooproutes.

1.5. “Toegangsbewijs”: een door of namens de Organisatie verstrekt (digitaal) document of een door of namens de Organisatie verstrekte barcode, waarmee de Bezoeker toegang kan verkrijgen tot een specifiek aangeduid Evenement.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding en iedere overeenkomst die betrekking heeft op door de Organisatie te leveren diensten of producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing gedurende het Evenement en op alle (nadere) overeenkomsten die de Bezoeker sluit met de Organisatie (zoals de aanschaf van consumptiebonnen, drank- en etenswaren en producten).

2.3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens raadpleegbaar (en op te slaan) via de website van het Evenement en liggen ter inzage bij de ingang van het Evenement.
2.4. Voor het Evenement gelden tevens volgende reglementen van de Organisatie, hierna tezamen genoemd “Huisregels”: de algemene voorwaarden, het reglement van inwendige orde, het privacybeleid, de online verkoopsvoorwaarden, het cookiebeleid. De Huisregels zijn raadpleegbaar via de website van de Organisatie en liggen ter inzage bij de ingang van het Evenement. De Bezoeker verklaart zich hierbij uitdrukkelijk akkoord met de Huisregels en verklaart tevens zich conform die Huisregels te zullen gedragen.

2.5. Indien een Bezoeker ook een Toegangsbewijs voor derden bestelt, verklaart hij gemachtigd te zijn om namens die derden deze algemene voorwaarden te accepteren en die derden te zullen wijzen op toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 – Toegangsbewijs

3.1. De overeenkomst tussen de Organisatie en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een Toegangsbewijs voor het Evenement bestelt/koopt, dan wel door inlevering van een Toegangsbewijs door een persoon om zich toegang te verschaffen tot het Evenement.
3.2. De Organisatie verschaft aan de Bezoeker eenmalig het Toegangsbewijs voor het Evenement op een door de Organisatie te bepalen wijze (bijv. per e-mail).

3.3. Een Toegangsbewijs geeft één persoon eenmalig recht op toegang tot het Evenement.
3.4. Alleen de houder van het Toegangsbewijs die het Toegangsbewijs als eerste toont bij het Evenement krijgt toegang tot het Evenement. De Organisatie is niet gehouden (maar wel bevoegd) ten aanzien van een Toegangsbewijs nadere controle te verrichten of de houder daarvan ook de rechtmatige eigenaar is.

3.5. De Bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door de Organisatie verstrekt Toegangsbewijs. Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs.

 

Artikel 4 – Doorverkoopverbod

4.1. Het is de Bezoeker niet toegestaan om Toegangsbewijzen voor het Evenement (door) te verkopen, te koop aan te bieden en/of aan derden te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. Onder commerciële doeleinden wordt verstaan iedere verkoop waarbij de verkoper een hoger bedrag voor de tickets ontvangt dan de Organisatie voor die tickets heeft vastgesteld. Indien in strijd met het voorgaande zou zijn gehandeld, is de Organisatie bevoegd een Toegangsbewijs ongeldig te verklaren zonder dat de Organisatie gehouden is tot restitutie van enig betaald bedrag.

4.2. Bij overtreding van dit artikel is de Organisatie gerechtigd om de koper van het Toegangsbewijs zoals in het voorgaande artikellid bedoeld, de toegang tot het Evenement te weigeren.

 

Artikel 5 – Toegang tot het Evenement

5.1. Alleen een origineel, geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs geeft toegang tot het Evenement.

5.2. De Organisatie kan besluiten om Bezoekers te voorzien van een teken (zoals een polsbandje), waardoor eenvoudig zichtbaar is of en waartoe de betreffende Bezoeker toegang heeft, hierna te noemen “ID-middel”. De Bezoeker verklaart uitdrukkelijk daaraan zijn medewerking te zullen verlenen. De Bezoeker dient het ID-middel te allen tijde gedurende het Evenement en op het Terrein op de aangegeven wijze bij zich te dragen, en mag een eventuele verzegeling niet verbreken. Bij het verbreken van de verzegeling en/of verlies, verliest het ID-middel haar geldigheid en kan de Bezoeker verwijderd worden van het Terrein en de verdere toegang worden ontzegd.

5.3. De Bezoeker zal bij het bezoeken van het Terrein de aanwijzingen van de daar aanwezige medewerkers van de Organisatie en medewerkers van politie, brandweer of andere bevoegde instanties stipt opvolgen.

5.4. De Bezoeker dient om toegang te verkrijgen tot het Evenement en/of het Terrein in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), dat op verzoek moet worden getoond.

5.5. Toegang tot het Evenement is mogelijk vanaf de openingstijd tot de sluitingstijd. De tijden staan vermeld op het Toegangsbewijs en/of op de website van het Evenement en kan per Toegangsbewijs verschillen.

5.6. Mede in verband met de veiligheid is het na binnenkomst niet mogelijk om het Terrein tijdelijk te verlaten, tenzij de Organisatie daarmee uitdrukkelijk zou instemmen.

5.7. De volgende zaken zijn niet toegestaan op het Terrein, tenzij anders is vermeld in de huisregels van het betreffende Evenement:

 • meegebracht eten & drinken en voedingssupplementen;
 • glaswerk, scherpe voorwerpen, paraplu’s, (vuur-)wapens, laserpennen, verdovende middelen (drugs);
 • voertuigen (zoals onder andere auto’s, aanhangers, caravans, campers en fietsen);
 • (huis)dieren;
 • vloeistoffen zoals (spuitbussen met) deodorant, aanstekergas en parfum;
 • geluidsinstallaties, (tafel)BBQ’s, confetti en soortgelijke feestartikelen;
 • kleding met discriminerende (zoals nationalistische en/of racistische), beledigende en/of bedreigende tekens of uitingen en tevens kleding met -tekens of clubuitingen andere dan deze van de Organisatie;
 • professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur.

5.8. Het is slechts toegestaan om medicijnen mee naar het Evenement te nemen, indien:

 • de medicijnen nog in de originele en afgesloten verpakking zitten;
 • zijn voorzien van de originele bijsluiter;
 • aangetoond kan worden waarom deze medicijnen gebruikt worden.

Indien niet aan voornoemde voorwaarden wordt voldaan -of de Organisatie andere gronden heeft om te twijfelen aan de getoonde middelen/medicijnen- dan is de Organisatie bevoegd om de medicijnen in beslag te nemen, zonder dat de Organisatie gehouden is tot het vergoeden van de (waarde van die) medicijnen.

5.9. De Organisatie kan aangetroffen voorwerpen als bedoeld in artikel 5.7 in beslag (laten) nemen. Legale zaken – die tevens waardevol zijn – kunnen na afloop van het Evenement worden opgehaald. Illegale voorwerpen zullen aan de politie worden overhandigd. Bij het aantreffen van illegale zaken kan de Organisatie aan de Bezoeker de toegang tot het Evenement weigeren.

Artikel 6 – Overige bepalingen

6.1. Op het Terrein zijn toiletvoorzieningen aanwezig. Deze zijn gratis toegankelijk, tenzij anders vermeld. De Bezoeker is verplicht die voorzieningen te gebruiken. Ontlasten op andere plaatsen dan in de toiletvoorzieningen, is ten strengste verboden.

6.2. Roken is verboden in alle binnen locaties/overdekte locaties op het Terrein, alsook in het station.
6.3. Het gooien van drank of het gooien van voorwerpen is verboden.

6.4. Het is verboden eigendommen van de Organisatie mee te nemen. Het wegnemen van eigendommen van de Organisatie wordt beschouwd als diefstal. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie.

6.5. Het is de Bezoeker verboden om zich op een zodanige wijze te gedragen dat de orde op het Evenement wordt verstoord.

6.6. In geval van vernieling van eigendommen van de Organisatie of van derden op of rondom het Terrein, wordt aangifte gedaan bij de politie.

6.7. Het is verboden zonder expliciete schriftelijke toestemming van de Organisatie goederen te verkopen op of rondom het Terrein voor, tijdens en na een Evenement.

6.8. Zonder expliciete schriftelijke toestemming van de Organisatie is het verboden om voor, tijdens of na een Evenement op of in de nabijheid van het Terrein in de breedste zin van het woord reclame te maken. Dit verbod ziet onder meer op het maken van reclame voor andere evenementen of zaken. Iedere vorm van het maken van reclame (zoals door flyers of stickers te verspreiden, posters op te hangen of Bezoekers aan te spreken) is verboden.

6.9. Het is voor de Bezoeker die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft niet toegestaan om alcoholische dranken te kopen, bij zich te dragen, te drinken en/of te proberen om alcoholische drank te bemachtigen. De Organisatie heeft het recht om de Bezoeker die in strijd met dit artikel handelt, te verwijderen van het Terrein zonder dat de Organisatie gehouden is tot restitutie van het Toegangsbewijs.
6.10. Het is de Bezoeker, ongeacht zijn of haar leeftijd, niet toegestaan om alcoholische drank (al dan niet tegen betaling) te verstrekken aan iemand die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft. De Organisatie heeft het recht om de Bezoeker die in strijd met dit artikel handelt, te verwijderen van het Terrein zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van het Toegangsbewijs.

 

Artikel 7 – Media en media-apparatuur

7.1. Tijdens het Evenement kunnen foto- en filmopnames gemaakt worden in opdracht van de Organisatie. De Bezoeker gaat er expliciet mee akkoord dat op en om het Terrein beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van bezoekers (en dus ook mogelijk van de Bezoeker) van het Evenement en dat deze worden verspreid of geëxploiteerd via alle mogelijke mediavormen.

7.2. Het is de Bezoeker toegestaan om tijdens het Evenement fotoapparatuur bedoeld voor consumenten mee op het Terrein te nemen en hier gebruik van te maken. Of sprake is van de in dit artikel bedoelde niet toegestane apparatuur, is uitsluitend ter beoordeling van de Organisatie.

7.3. In geval van gebruik door een Bezoeker van de in artikel 7.2 genoemde en niet-toegestane apparatuur op het Terrein, is de Organisatie bevoegd:

 • de apparatuur tijdelijk in bewaring te nemen, tot (naar de keuze van de Organisatie):
  • het Evenement is afgelopen;
  • door de Bezoeker is aangetoond dat alle opnamen en mogelijke kopieën daarvan zijn gewist;
  • een nader te bepalen moment indien de Organisatie daar redelijke gronden voor heeft;
 • de Bezoeker die in strijd met artikel 7.2 handelt, te verwijderen van het Terrein zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van het Toegangsbewijs.

7.4. Professionele (pers)fotografen en/of personen die uit commerciële motieven foto- of filmopnamen van een Evenement willen maken, dienen in het bezit te zijn van een geldige accreditatie van de Organisatie.

7.5. Nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters, andere drukwerken en/of digitale uitingen van de Organisatie of het Evenement is zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatie verboden.

 

Artikel 8 – Overmacht

8.1. In geval van overmacht heeft de Organisatie het recht het Evenement te annuleren of te organiseren op een andere datum.

8.2. Onder het begrip “overmacht” als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan, alle onvoorziene omstandigheden die buiten schuld of toedoen van de Organisatie zijn ontstaan zoals; ziekte of terugtrekking van een artiest, wijzigingen van het programma of andere overmacht situaties zoals weersomstandigheden die naar oordeel van de Organisatie niet geschikt zijn voor het plaatsvinden van het Evenement, epidemieën, stakingen, wereldwijde gezondheidsproblemen, terroristische dreigingen, etc..

8.3. Als het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht wordt geannuleerd, zal de Organisatie het aankoopbedrag van het Toegangsbewijs vergoeden. De Bezoeker kan ten opzichte van de Organisatie geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag. Er wordt pas tot restitutie overgegaan na afgifte van een origineel, geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs door de Bezoeker aan de Organisatie.

8.4. Zolang het evenement plaatsvindt, ook in gewijzigde omstandigheden dan voorzien, kunnen geen terugbetalingen worden gedaan. De Organisatie behoudt zich het recht voor om de vorm en inhoud van het programma van het Evenement eenzijdig te wijzigen.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1. De Bezoeker is consument: De aansprakelijkheid van de Organisatie is beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het aan de Bezoeker te betalen bedrag nooit meer zal bedragen dan het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie in het betreffende geval uitkeert. Voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en soortgelijke schade is de Organisatie niet aansprakelijk.

9.2. De Bezoeker is een (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf: de Organisatie is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Bezoeker lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van de Organisatie. De aansprakelijkheid is in dit geval beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie in het betreffende geval uitkeert.
9.3. Het betreden van het Terrein en het bezoeken van het Evenement geschiedt geheel op eigen risico. De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies of diefstal van bezittingen van de Bezoeker.
9.4. De Bezoeker is op de hoogte dat er luide muziek zal worden afgespeeld tijdens het Evenement. De Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het naar behoefte treffen van gehoor beschermende maatregelen. De Organisatie geeft de Bezoeker het advies om het gehoor tijdens het evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte of plek te gaan waar geen of minder luide muziek ten gehore wordt gebracht en te allen tijde gehoorbescherming te dragen.

9.5. Wijzigingen of afwijkingen in het programma die plaatsvinden na aankoop van het Toegangsbewijs geven geen recht op ontbinding van de overeenkomst en dus evenmin op (gedeeltelijke) restitutie van het Toegangsbewijs.

9.6. De Organisatie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop artiesten/ acts invulling geven aan hun bijdrage aan het Evenement.

 

Artikel 10 – Ontbinding

10.1. De Organisatie heeft altijd het recht om de overeenkomst met de Bezoeker geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding betekent in dit geval dat de bestelling van Toegangsbewijzen wordt geannuleerd. Aangeschafte Toegangsbewijzen zijn vanaf dat moment niet langer geldig. Bij het annuleren van een bestelling zal het volledige aankoopbedrag worden terugbetaald aan de Bezoeker. De Bezoeker kan geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het Toegangsbewijs. Dit artikel is niet van toepassing wanneer artikel 8 van toepassing is.
10.2. Indien de Bezoeker in strijd handelt met de overeenkomst (waaronder deze algemene voorwaarden), kan hij onder meer verwijderd worden van het Terrein en de verdere toegang worden ontzegd. Daarnaast is de Bezoeker aansprakelijk voor alle uit zijn handelen voortvloeiende schade.

 

Artikel 11 – Persoonsgegevens

11.1. De Organisatie verwerkt persoonsgegevens van Bezoekers en van Bezoekers van haar websites in overeenstemming met de relevante privacywetgeving en haar privacybeleid.

 

Artikel 12 – Slotbepalingen

12.1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

12.2. De rechtbanken van Tongeren zijn uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die direct of indirect betrekking hebben op enige overeenkomst of rechtshandeling waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.